Vår expertis
Vår utgångspunkt är att vår rådgivning ska göra skillnad, att det vi gör leder till en förändring för våra kunder. Vi vet att dagen som vi engageras är startpunkten på en förändringsresa. Genom vårt arbetssätt vill vi underlätta och skapa bästa möjliga förutsättningar för kunden att ta nästa steg. Vår ambition är att vara startpunkten för det nya.
Vår expertis
Vår utgångspunkt är att vår rådgivning ska göra skillnad, att det vi gör leder till en förändring för våra kunder. Vi vet att dagen som vi engageras är startpunkten på en förändringsresa. Genom vårt arbetssätt vill vi underlätta och skapa bästa möjliga förutsättningar för kunden att ta nästa steg. Vår ambition är att vara startpunkten för det nya.

Strategier för offentliga verksamheter

Offentlig sektor står inför en rad utmaningar och komplexa frågeställningar att hantera för att lyckas i sitt uppdrag. Att navigera i en föränderlig omvärld där förväntningarna är högt ställda från såväl politiker som medborgare ställer stora krav på ledare i offentliga organisationer. För att lyckas i sitt arbete krävs välgrundade strategier och en förmåga att genomföra dessa.


Genomförandet ställer stora krav på såväl strategins relevans som förmåga att förankra och engagera alla medarbetare och intressenter som ska genomföra denna. Vi hjälper organisationer och dess ledare att utifrån uppdrag och mål, och genom relevanta omvärldsanalyser, utarbeta strategier för att nå sina målsättningar och utföra sitt uppdrag.


Ingen strategi är någonsin bättre än organisationens kraft att genomföra den. Därför arbetar vi alltid i ett mycket nära samarbete med kundens organisation och medarbetare för att få utarbetade strategier att få fäste i organisationen redan under utvecklingsarbetet.

Effektiva organisationer för att möta omvärldens förändringar​

Offentliga verksamheter genomsyras av en särskild komplexitet. Olika intressen – i vissa fall motstridiga sådana – och politiska skiften samt en sektor som förväntas skapa mer värde av mindre resurser gör offentliga verksamheter särskilt komplexa.

 

Samtidigt krävs det att ansvariga tjänstepersoner har förmågan att organisera och styra sin verksamhet på ett effektivt sätt för att på bästa och mest effektiva sätt nå sina mål. Vi hjälper chefer att hitta effektiva lösningar på sina organisatoriska och styrningsrelaterade utmaningar, allt ifrån organisationsdesign, organisationsanalyser och att bistå ledningsgrupper i sin utveckling som ledningsfunktion.

Att leda och styra mot resultat​

Offentlig sektor har under lång tid haft ökat fokus på resultat och värde som skapas till medborgaren. Uppföljning och målstrukturer har utvecklats och formulerats. Detta är i mångt och mycket en positiv utveckling, men vi ser också behov av att i högre grad lämna utrymme för medarbetare att vara med och definiera mål och prioriteringar utifrån verksamheternas grunduppdrag.

På samma sätt är uppföljningen inte mer värdefull än i vilken omfattning den används för att leda, styra och utveckla verksamheterna. Styrmodeller är därför starkt beroende av organisationens förmåga att skapa en kultur och struktur för att analysera och dra slutsatser för att fatta välgrundade beslut för framtiden.

Lyckas med förändring​

Offentlig sektor i Sverige och internationellt är under stor press att göra mer för mindre budgetmedel och med färre anställda. Behovet av förändring är konstant baserat på medborgares förändrade krav och den politiska agendan. Effektiviseringen handlar ofta om organisationens förmåga att prioritera och hitta effektiva processer, samt dra nytta av digitaliseringens möjligheter.

 

Förändring är ofta nödvändig, samtidigt finns det många exempel där beslutade förändringar aldrig lyckas. Välformulerade och kloka strategier och handlingsplaner tappar mening om verksamheterna som ska genomföra dem inte accepterar dem. Förändringsarbetet måste därför börja innan strategier och planer är klara. Förändringsarbetet har störst chans att lyckas om medarbetarna vill och känner för strategierna och handlingsplanerna.

 

Förankring, delaktighet och engagemang är därför nyckelord i vårt arbete med att hjälpa kunder i sin förändringsresa, att identifiera effektiviseringspotentialer, prioritera förändringsinitiativ och hitta hållbara och effektiva arbetssätt.