Genomlysning av socialnämndens ekonomi och verksamhet i Säters kommun

Genomlysning av socialnämndens ekonomi och verksamhet i Säters kommun

Socialnämnden i Säters kommun hade de senaste åren redovisat underskott, vilket gjorde att kommunstyrelsen gav Startpoint i uppdrag att göra en genomlysning av ekonomi och verksamhet. Detta som en grund för hur socialnämnden ska använda sina resurser rätt, hur sektorn arbetar med ledning och styrning, men även en värdering om nämnden har en realistisk budget.

 

Analysen inkluderade både kvantitativa och kvalitativa metoder såsom statistik, skriftlig dokumentation och intervjuer med medarbetare och politiker inom sociala sektorn/nämnden och kommunstyrelsenämnden/sektorn. Underskottet kunde förklaras av faktorer som finns i de berörda verksamheterna samt inom ledning och styrning. Utifrån analysen lämnade Startpoint ett antal rekommendationer till Säter för att få en budget i balans och en kvalitativ verksamhet för kommunens invånare.

 

Läs mer och ta del av genomlysningen här. https://www.sater.se/nyheter/rekommendationer-for-en-socialnamnd-i-balans/