Utvärdering av Almis projekt Hållbara Intraprenörer

Utvärdering av Almis projekt Hållbara Intraprenörer

Startpoint fick förtroende att utvärdera Almis Framtidsgenerator, en tjänst som utvecklats inom ramen för projektet ”Hållbara intraprenörer”. Projektet finansierades av Europeiska Socialfonden (ESF) med syftet att bidra till strategisk kompetensförsörjning genom stöd till kompetenshöjande insatser inom hållbar utveckling för yrkesverksamma i små och medelstora företag.

 

Tack vare Framtidsgeneratorn konkretiserades innebörden av hållbarhet för det enskilda företaget, företagens styrkor och svagheter identifierades ur ett hållbarhetsperspektiv och deltagande företag fick hjälp med att komma igång med, eller växla upp, sitt hållbarhetsarbete. Almi har med Framtidsgeneratorn visat på att det inte behöver råda någon motsättning mellan lönsamhet och hållbarhet, utan att ett systematiskt hållbarhetsarbete snarare stärker företagens konkurrenskraft på sikt.

 

Utöver ett stort antal intervjuer med representanter från Almis moder- och dotterbolag, omfattade utvärderingen 100 intervjuer med företagsrepresentanter som tagit del av rådgivningstjänsten. Utvärderingen visade bland annat att 80% av deltagarna ansåg att de fått ny, värdefull kunskap om hållbarhet och att 70% av deltagarna har tillämpat de nya kunskaperna. Med blicken fäst på framtiden och sitt uppdrag att främja hållbar omställning och tillväxt, blev tjänsten tack vare projektet en integrerad och obligatorisk del för samtliga av Almis kunder.

 

Läs mer om projektet här. https://www.almi.se/nyheter/nationella/framtidsgeneratorn-blev-en-succe–och-lever-vidare/