Studie av det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget i Örebro

Studie av det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget i Örebro

Startpoint fick i uppdrag att förklara bakomliggande faktorer till den generella upplevelsen att arbetsbelastningen hos den legitimerade personalen i Örebro kommun har ökat de senaste åren. I uppdraget ingick även att lämna förslag på utvecklingsområden för organisationen för att komma till rätta med utmaningarna. I detta arbete användes olika metoder:

 

Enskilda intervjuer och gruppintervjuer genomfördes med personer som på olika sätt arbetar inom områdena vård- och omsorg samt funktionshinderomsorgen. Intervjustudien kompletterades med analys av nyckeltal och dokument. Utöver det utfördes fältstudier/studiebesök i HSL-organisationen där Startpoints konsulter följde med personal i olika verksamheter i kommunen.

 

I syfte att undersöka hur personalens kompetens används i kommunen och hur arbetstiden fördelas på olika aktiviteter fyllde personalen i olika delar av i och redovisat arbetstiden utifrån olika kategorier av aktiviteter. En viktig del av genomförandet har även varit delaktighet från personalen därför gjordes workshops med över 60 sjuksköterskor och arbetsterapeuter.

 

Under 2023 och 2024 fortsätter arbetet med stöd i implementeringen av Startpoints rekommendationer, vilket inkluderar projektledning/förändringsledning av utvecklingsarbetet i form av piloter och andra initiativ för att testa nya arbetssätt och främja en kontinuerlig verksamhetsutveckling.