Rekommendationer för proaktiva arbete att minska ojämlika villkor för deltagande i kultur-och fritidsverksamheter i Gävle kommun

Rekommendationer för proaktiva arbete att minska ojämlika villkor för deltagande i kultur-och fritidsverksamheter i Gävle kommun

Gävle kommun vill arbeta än mer proaktiv för att minska ojämlika villkor för kommuninvånares deltagande i verksamheter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden. Ett steg i utvecklingsarbetet har varit att med hjälp av Startpoints konsulter kartlägga och belysa huruvida villkoren för deltagande i kultur- och fritidsverksamheten påverkas utifrån de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder.

 

En analys som bl.a. ledde fram till ett fortsatt arbete med att föreslå korta- och långsiktiga insatser och ta fram handlingsplaner för en mer jämlik tillgång till verksamheterna, med särskilt fokus på områdena som pekats ut som prioriterade i kartläggningen.

 

”Med hjälp av Startpoints engagerade konsulter har vi fått ett välgrundat och användbart underlag, som pekar ut riktning och prioriterade områden att arbeta vidare med. Ett brett och omfattande analysuppdrag som de angrep på ett strukturerat och involverande sätt där genom att bl.a. diskutera och ta del av inspel från förvaltning, nämnd, civilsamhälle och expertmyndigheter”, säger Eva Jackson, sektorchef Livsmiljö, Gävle kommun.